Hokejové Centrum Pouzar - hokejová hala, sportovní hala, restaurace, wellness, ubytování

EN

PROVOZNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR


(dále jen „Provozní řád“)

Provozovatel HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR (dále jen „HCP“) upozorňuje uživatele, nájemce, diváky a návštěvníky na přísný zákaz kouření ve vnitřních prostorech obou hal, kromě prostorů k tomu vyhrazených.

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Všichni uživatelé včetně nájemců, pořadatelů akcí, diváků a návštěvníků jsou povinni respektovat tento Provozní řád v plném rozsahu, přizpůsobit své chování a jednání jeho podmínkám, dbát a uposlechnout bez výhrad pokynů a nařízení pořadatelů, pracovníků bezpečnostní agentury a zástupce provozovatele.

2. Pořadatelé akcí jsou povinni přizpůsobit režim průběhu akce tomuto Provoznímu řádu.
3. Nájemce a uživatel ledových ploch je povinen zajistit dodržování tohoto Provozního řádu všemi účastníky akce. Za osoby uživatele odpovídá odpovědná osoba (trenér, vedoucí družstva apod.)
4. Uživatelé, návštěvníci a diváci jsou plně odpovědni za důsledky takového chování a jednání, které je v rozporu s tímto Provozním řádem. Případná porušení Provozního řádu, budou řešena na místě buď pořadatelem akce nebo zástupcem provozovatele HCP.
5. V případě porušení povinností ze strany uživatele nezodpovídá provozovatel HCP za vzniklé škody a následky.
6. Uživatelé, diváci, návštěvníci a nájemci jsou povinni dbát příslušných bezpečnostních návěstidel, zákazů a nařízení a řídit se jimi. Jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, případně haváriím.
7. V případě vzniku požáru nebo jiné havárie, je povinností každého tuto skutečnost bezodkladně nahlásit pracovníkům provozovatele nebo pořadatele akce, případně Hasičskému záchrannému sboru na telefonní číslo 150.

 

II.  VSTUP DO PROSTOR HCP

1.  Do vnitřních prostorů HCP (prostory ledové plochy a tělocvičny, šaten, zázemí, tribuna) mohou vstupovat pouze osoby (uživatelé), které provozují činnost spojenou s užíváním ledové plochy nebo tělocvičny a to výhradně v době a čase přiměřeném  sjednanému užívání dle uzavřené nájemní smlouvy.
2.  Tyto osoby vstupují do vnitřních prostorů HCP hlavním vchodem.
3.  Ve dnech a hodinách kdy v  HCP probíhají pouze tréninky jsou do vnitřních prostorů oprávněny vstupovat pouze osoby uživatelů kteří mají na konkrétní dobu sjednán pronájem podle platného harmonogramu obsazení. Oprávnění ke vstupu kontroluje pracovník HCP.
4.  Rodiče, hráčů mládežnických družstev, mohou jako doprovod vstupovat do vnitřních prostorů HCP pouze a výhradně v časech kdy v HCP probíhá trénink a to pouze na dobu tréninku toho družstva, jehož členem je jejich dítě. V jiné době, než ve výše uvedené, není vstup rodičům do vnitřních prostor HCP povolen. Rodiče jsou povinni bez výhrad respektovat tento Provozní řád v plném rozsahu a další vydaná platná nařízení, která upřesňují vyhrazené prostory pro sledování tréninků. Rodiče jsou povinni bez výhrad uposlechnout pokynů pracovníku HCP a trenérů. Hráči mládežnických družstev vstupují do vnitřních prostorů HCP výhradně společně a pouze v doprovodu odpovědných osob (trenér, vedoucí družstva). Tyto odpovědné osoby uživatele jsou plně zodpovědné za organizovaný příchod a odchod.
5.  Uživatel je povinen nahlásit svůj příchod a odchod pověřenému pracovníku HCP.
6.  Osoby odborných firem a jejich pracovníci, kteří provádějí v HCP opravy, úpravy, instalují reklamy a podobné činnosti, jsou povinni nahlásit svůj příchod na recepci a vyčkat příchodu osoby provozovatele HCP, která si pracovníky odborných firem převezme. Do doby příchodu osoby provozovatele HCP neumožní pracovník HCP těmto osobám vstoupit do vnitřních prostorů.
7. Povinností pracovníků odborných firem je nahlásit zástupci provozovatele HCP ukončení pracovní činnosti a dotčené prostory předat v řádně uklizeném stavu.

 

III.  UŽÍVÁNÍ PROSTOR HCP

1. Uživatel je povinen užívat pouze a výhradně prostory pro něj určené, do jiných prostorů není oprávněn vstupovat.
2. Uživatel je povinen pohybovat se pouze po určených přístupových trasách.
3. Uživatel je povinen užívat šatnové prostory a sociální zařízení pouze na dobu nezbytně nutnou k jeho činnosti a to výhradně podle provozovatelem zpracovaného harmonogramu obsazení. Po této době je uživatel povinen neprodleně vnitřní prostory HCP opustit.
4. Uživatelům se zakazuje, po skončení doby užívání ledové plochy, vstupovat na tribunu.

Předávání prostor určených k užívání

5.  Klíče od šatnových prostorů vydá pracovník HCP výhradně odpovědné osobě uživatele (trenér, vedoucí družstva) proti podpisu.
6. Odpovědná osoba uživatele nahlásí příchod pracovníkovi HCP (v čase přiměřeném před zahájením užívání ledové plochy – max. 1 hod. předem) a uvede jméno uživatele. Pracovník HCP ověří, zda je jméno uživatele uvedeno v harmonogramu obsazení ledových ploch. Pro vydání klíčů od šatnových prostorů je uživatel povinen předložit pracovníkovi vrátnice průkaz totožnosti. Pracovník vrátnice je povinen zaznamenat jméno odpovědné osoby uživatele a číslo jeho průkazu totožnosti do „Knihy evidence výdeje klíčů“.
7. Pracovník HCP a odpovědná osoba uživatele společně zkontrolují stav předávaných prostorů. Kontroluje se – neporušení a stav interiérového vybavení, obklady stěn, dveře, zámky, úplnost vybavení sprch, úplnost vybavení WC, funkčnost sprch a splachovačů, osvětlení apod.. Případné zjištěné závady zapíše pracovník HCP do „Knihy závad“ na místě a podepíše odpovědná osoba uživatele. Zápis se pořizuje i v případě, že žádné závady nebyly zjištěny.

Přebírání šatnových prostorů z užívání

8. Pracovník vrátnice a odpovědná osoba uživatele společně zkontrolují stav předávaných prostorů stejným způsobem jako při předávání do užívání, včetně záznamu do „Knihy závad“. Bylo-li zjištěno, že závada byla způsobena v době uživatelem obsazených šatnových prostorů a sociálních zařízení, je uživatel povinen uhradit náklady spojené s jejich odstraněním.
9. Předávání a přebírání šaten u uživatelů, kterým jsou šatny trvale přiděleny na základě nájemní smlouvy pro šatny nepodléhá výše popsanému režimu.

 

IV.  POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A PODOBNÝCH AKCÍ

1.  Pořadatel akcí přebírá na dohodnutou dobu trvání akce do nájmu vymezené prostory HCP.
2.  Rodičům hráčů mládežnických družstev a dalším je umožněn vstup do hal HCP při utkáních  výhradně do vyhrazených prostorů tribuny.
3.  Sportovní kluby musí zajistit při pořádání sportovní akce (přátelská, mistrovská utkání nebo závody a to ve všech věkových kategoriích – žáci, mládež, dospělí) pořadatelskou službu v dostatečném počtu osob a to podle velikosti akce. Minimální počet osob pořadatelské služby pro utkání regionálních přeborů dospělých, žáků, dorostenců a juniorů jsou dvě osoby.
4.  Pořadatelská služba (odpovědná osoba – hlavní pořadatel) pořadatele akce  přebírá v době konání akce plnou zodpovědnost za takto pronajatý majetek provozovatele HCP, za chování diváků, za evakuaci diváků v případě vzniku mimořádné události, za únikové cesty, příjezdové trasy zásahových vozidel.
5.  Pořadatelská služba pořadatele akce otevírá a zavírá vstupy pro vstup diváků. K tomu účelu si přebere odpovědná osoba pořadatele akce (hlavní pořadatel) potřebné klíče od pracovníka HCP proti podpisu. Po ukončení akce je povinností pořadatelské služby řádně uzamknout všechny dotčené vstupy a klíče předat pracovníkovi HCP.
6. Je povinností pořadatele takových akcí zajistit, aby počet diváků nepřekročil úředně stanovenou kapacitu tribuny.
7. Pořadatel akce je povinen zabezpečit volný prostor pro možný únik osob z jakéhokoliv místa hlediště dvěma směry – sběrnou uličkou kolem hrací plochy
8. Všechny únikové cesty musí být bezpodmínečně volné po celou dobu konání akce.
9. Pořadatel akce je povinen pro potřebu bezpečné evakuace a také možnosti vedení zásahu jednotek HZS v době konání akce, organizačně zabezpečit okamžitou možnost otevření všech vstupů areálu HCP navazující na únikové cesty.
10. Pořadatel akce je povinen zabezpečit pro akci asistenční požární hlídku s volnou telefonní linkou pro okamžité spojení se zásahovou jednotkou.
11. Pořadatel akce je povinen seznámit se s prostředky hasební techniky umístěnými v prostorách HCP.
12. Pořadatel je povinen zabezpečit přístupové komunikace trvale volné pro potřeby protipožárního zásahu požárními jednotkami.

 

V.  OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Vodění kol do vnitřních prostorů HCP a jejich odkládání na jiném místě než na místě k tomu účelu výhradně určeném – kolostavy – je nepřípustné.
2. Provozovatel za odložená kola nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost, včetně kolostavů.
3. Odstavovat a parkovat vozidla je povoleno pouze na parkovišti před HCP. Na jiném místě v areálu HCP je parkování vozidel zakázáno. Týká se to všech vozidel osob nájemců, uživatelů a návštěvníků vč. vozidel služebních.
4. Parkování vozidel v době pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí se řídí zvláštním režimem a pokyny odpovědných osob provozovatele HCP nebo pořadatele akce.
5. Parkování vozidel odborných firem provádějících v HCP odborné práce, se řídí pokyny odpovědných osob provozovatele arény.
6. Do všech vnitřních prostorů HCP (včetně obchodu, baru, atd.) je zakázáno vodit jakákoliv zvířata.
7.  Do vnitřních prostorů HCP je zakázáno vnášet cizí předměty, které nesouvisí s činností uživatelů, diváků a návštěvníků. Jedná se zejména o: pyrotechnické pomůcky, tyče, zbraně, nože, alkoholické nápoje. Při akcích je navíc zakázáno vnášet nápoje v plastových, skleněných a kovových obalech.

Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem  1.11.2012

Za HC ČESKOBUDĚJOVIČTIÍ LVI o.s.
Ing. Jan Mojžíš, manažer HCP